stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

O nas

Prezentacja Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych

 1. „Zakład Lokali i Budynków Komunalnych”, zwany dalej „Zakładem” działa w szczególności na podstawie:
  1. ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. ( Dz.U.z 2000 r. Nr 80 poz.903 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz.U.z 2005 r. Nr 31 poz.266z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn. zm.),
  4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.Nr 128 poz.861.),
  5. uchwały Nr XVIII/253/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 listopada 2003 r. W sprawie utworzenia zakładu pod nazwą „Zakład Lokali i Budynków Komunalnych”,
  6. uchwały Nr XVIII/254/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie oraz uchwały Nr XI/105/07 Rady Miasta Olstzyn z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie,
  7. Regulaminu Organizacyjnego,
  8. aktów wydanych przez organy Gminy,
  9. innych przepisów szczególnych.
 2. Zakład prowadzi działalność statutową na obszarze miasta.
 3. Siedziba Zakładu mieści się w mieście Olsztyn ul. Cicha 5.

Do zakresu działania Zakładu należy:

 1. utrzymanie budynków i obiektów gminnych w stanie niepogorszonym, między innymi poprzez racjonalne, planowe i zgodne z przepisami prawa administrowanie wydzielonymi składnikami majątku Gminy Olsztyn, a w szczególności:
  1. eksploatacja i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i użytkowych,
  2. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład majątku Gminy Olsztyn
  3. pobieranie opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe ,opłat za dostarczane media oraz ich windykacja,
  4. utrzymywanie we właściwym stanie technicznym budynków i budowli, prowadzenie dokumentacji technicznej budynków komunalnych oraz wykonywanie ich remontów
  5. utrzymanie czystości i porządku w budynkach oraz na terenach przyległych,
 2. realizowanie programu gospodarowania zasobem lokalowym Gminy Olsztyn uchwalonego przez Radę Miasta Olstzyn
 3. zabezpieczanie prawidłowej eksploatacji budynków, obiektów gminnych i  administrowanych na zlecenie,
 4. obsługa mieszkańców oraz wykonywanie innych obowiązków, wynikających z przepisów prawa dla właściciela i wynajmującego.

Szczegółowy zakres działania Zakładu, podział czynności i odpowiedzialności  pracowników określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Olsztyn.

Zadania te w szczególności obejmują:

 1. zarządzanie lokalami tworzącymi mieszkaniowy zasób oraz powierzonym zasobem nieruchomości miasta, w tym:
  1. eksploatowanie lokali,
  2. organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji,
  3. utrzymywanie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli,
  4. zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia,
  5. pobieranie czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali oraz innych opłat, w tym odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i innych składników powierzonego mienia oraz prowadzenie windykacji w tym zakresie,
  6. ewidencjonowanie nieruchomości (w tym lokali),
 2. obsługę użytkowników mieszkaniowego zasobu miasta oraz użytkowników innych lokali i obiektów obejmującą zapewnienie energii elektrycznej, cieplnej i wody, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości,
 3. wnioskowanie o przygotowywanie niezbędnych opracowań geodezyjno-prawnych oraz o dokonanie niezbędnych podziałów i scaleń nieruchomości,
 4. sporządzanie planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich dla każdej nieruchomości, a w tym:
  1. zarządzania nieruchomością,
  2. remontów i modernizacji,
  3. inwestowania w nieruchomość,
 5. dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do wyłonienia najemców, dzierżawców lub innych użytkowników nieruchomości oraz przygotowywanie umów z tymi najemcami, dzierżawcami i innymi użytkownikami,
 6. dokonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zamiany lokali mieszkalnych,
 7. ewidencjonowanie i pobieranie przychodów i pożytków z nieruchomości,
 8. naliczanie należności za nieruchomości oraz prowadzenie windykacji i egzekucji tych należności,
 9. rozliczanie przychodów i pożytków z nieruchomości oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości,
 10. dokonywanie analiz w zakresie gospodarowania lokalami i nieruchomościami w obszarze działania Zakładu, w tym analizy kosztów utrzymania zasobu oraz wnioskowanie zmian polityki czynszowej i stawek czynszów,
 11. wyposażanie w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomości,
 12. udział w przygotowaniu dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do obrotu,
 13. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, roszczeń ze stosunku najmu lub dzierżawy, stwierdzenia nabycia spadku, stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, a także dotyczących wpisów w księgach wieczystych, zakładania ksiąg wieczystych,
 14. występowanie do właściwych organów i sądów we wszystkich sprawach objętych działaniem Zakładu.

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę spełniającą wszystkie wymogi prawne obowiązujące w tym zakresie.

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o gospodarce nieruchomościami do wykonywania czynności zarządzania nieruchomością (w tym bieżącego administrowania) niezbędne jest posiadanie licencji nadanej przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Zakład zatrudnia pracowników posiadających licencję zarządcy.

Dla wypełnienia wymogów określonych w Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki    i ich usytuowanie Zakład zatrudnia inżynierów i techników budownictwa posiadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wszystkich branż : budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, elektroenergetycznej.


WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo