stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

Prawo Miejscowe

 1. Uchwała Nr XXXV/397/97 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn  (704 kB, pdf)

 2. Uchwała Nr 116/151/97 Zarządu Miasta Olsztyna z dnia 16.09.1997 r. w sprawie regulaminu dotyczącego udzielania pożyczek przez Gminę Olsztyn na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych   (2.89 MB, pdf)
 3. Uchwała Nr 176/55/98 Zarządu Miasta Olsztyna z dnia 7.07.1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego udzielenia pożyczek przez Gminę Olsztyn na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych   (2.39 MB, pdf)

 4. Uchwała Nr 93/43/00 Zarządu Miasta Olsztyna z dnia 15.02.2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego udzielania pożyczek przez Gminę Olsztyn na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych  (2.1 MB, pdf)

 5. Uchwała Nr XIX/274/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25.11.1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn

 6. Uchwała Nr XXXII/556/2000 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28.06.2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn

 7. Uchwała nr XLVIII/785/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 16 grudnia  2013 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Olsztyn

 8. Uchwała nr XLVII/948/18 Rady Miasta z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu budynków pozostających w 100% własnością Gminy Olsztyn, w których nie prowadzi się sprzedaży lokali

 9. Uchwała nr XXX/545/12 Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 10. Uchwała nr XXX/546/12 Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie podziału obszaru gminy na sektory

 11. Uchwała nr XXX/553/12 Rady Miasta z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zgromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

 12. Uchwała nr XLI/718/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olsztyn (z późniejszymi zmianami)

 13. Uchwała nr L/817/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

 14. Uchwała nr XLIV/861/18 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami

 15. Uchwała nr XXI/359/20 Rady Miasta z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 16. Uchwała nr VII/68/15 Rady Miasta z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 17. Uchwała nr VII/69/15 Rady Miasta z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 18. Uchwała nr XXVII/419/16 Rady Miasta z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 19. Uchwała nr XL/689/2017 Rady Miasta z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i pomieszczeniami gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy Olsztyn

 20. Uchwała nr L/805/22 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn

 21. Uchwała nr XXXI/522/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności  (203 kB, pdf)

 22. Uchwała nr XXXIII/548/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 23. Uchwała nr XXXVIII/633/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 24. Uchwała nr XXXVIII/636/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 25. Uchwała nr XXXVIII/637/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 26. Uchwała nr XXXIX/647/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2022 -2026   ;  UWAGA!!!:  Uchwała nr XLII/695/22  Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę, w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2022 - 2026

 27. Dziennik Urzędowy województwa warmińsko-mazurskiego


Zarządzenia Prezydenta Olsztyna


WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo