stan wodomierza zgłoś awarię
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyn
Olsztyn - portal miejskiPlatforma Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna

Deklaracja zgodności

Zakład Lokali i Budynków Komunalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych zlibk.olsztyn.eu i zlibk_olsztyn.bip.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2011-03-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe.

Zaleca się korzystanie z przeglądarki Microsoft Edge do przeglądania Naszej strony Internetowej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Kuśnirek , e-mail: kusnirek.andrzej@zlibk.olsztyn.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 526 28 50 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku posiada obok schodów pochylnię dla niepełnosprawnych ruchowo. Nie ma obszarów kontroli, ale jest monitoring wizyjny przy wejściu i na sali operacyjnej obok wejścia do budynku w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i petentom.
 2. Budynek składa się z parteru, wysokiego parteru i dwóch pięter. Na wysoki parter i piętra można dostać się tylko schodami. Brak jest wind.
 3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze z lewej strony klatki schodowej.
 4. Niepełnosprawni ruchowo do budynku z zewnątrz mogą dostać się po pochylni. Nie ma platform, czy wind. Nie ma informacji głosowej. Nie ma też pętli indukcyjnej. W takim przypadku do niepełnosprawnego, który zgłosi taką potrzebę dowolnemu pracownikowi w sali operacyjnej, podejdzie merytoryczny urzędnik ZLiBK celem załatwienia jego sprawy.
 5. Jest jedno wyznaczone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się obok ściany szczytowej budynku.
 6. Dla osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psa asystującego nie ma żadnych ograniczeń z wstępem na teren budynku.
 7. ZLiBK nie posiada przeszkolonych tłumaczy języka migowego.
 8. Do ZLiBK można dojechać transportem publicznym liniami autobusowymi: 116.

Aplikacje mobilne

informacje o aplikacjach mobilnych: nie posiadamy

Badanie dostępności cyfrowej

Badanie dostępności cyfrowej strony wykonano 30.03.2022 r.

Plik zawierający wyniki badania  113 kB, pdf)


WSTECZ

© Copyright 2011 by ZLIBK
All rights Reserved

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo